Het privacybeleid

Het privacybeleid

Het privacybeleid

PRIVACYBELEID

COOKIES

In overeenstemming met artikel 22.2 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), informeert GOOD PEOPLE ISCE SL over de cookies die op onze website worden gebruikt:
Cookies van derden voor analyse en persistentie van Google Analytics:
__utma
__utmb
__utmc
__utmt
__utmz
Eigen technische cookies, sessie- en persistentiecookies:
_icl_current_language
_icl_visitor_lang_js
cookie_notice_accepted
resolution
wfvt_3061169975
wfwaf-authcookie-2895720d875fa3e6dce09f9aa4e08f92
wordfence_verifiedHuman
wordpress_e547f8743610c45d998a541273834698 (/wp-content/plugins)
wordpress_logged_in_e547f8743610c45d998a541273834698
wordpress_test_cookie
wp-settings-14 (editor%3Dtinymce%26posts_list_mode%3Dlist)
wp-settings-time-14
Wpml_browser_redirect_test

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Overeenkomstig Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE) informeert GOOD PEOPLE ISCE SL dat zij eigenaar is van de website www.goodpeoplesurf.com. In overeenstemming met artikel 10 van de genoemde wet informeert GOOD PEOPLE ISCE SL over de volgende gegevens:

De eigenaar van deze website is GOOD PEOPLE ISCE SL, met CIF B75019661 en gevestigd aan GIPUZKOA 55 B 20800, ZARAUTZ (GUIPÚZCOA), ingeschreven in het Handelsregister, in deel 2467, blad 19, sectie SS-32356 en inschrijving 1ª. Het e-mailadres voor contact met het bedrijf is: info@goodpeoplesurf.com.

GEBRUIKER EN AANSPRAKELIJKHEIDSREGIME

Het surfen, de toegang en het gebruik van de website van GOOD PEOPLE ISCE SL geeft de gebruiker de status van gebruiker, waarbij alle gebruiksvoorwaarden hierin worden aanvaard zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de bijbehorende wettelijke verplichte regelgeving indien van toepassing. De website van GOOD PEOPLE ISCE SL biedt een grote verscheidenheid aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker aanvaardt zijn verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van de website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

  • De waarheidsgetrouwheid en wettigheid van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt in de formulieren die door GOOD PEOPLE ISCE SL zijn verlengd voor de toegang tot bepaalde inhoud of diensten die door de website worden aangeboden.
  • Het gebruik van de informatie, diensten en gegevens die door GOOD PEOPLE ISCE SL worden aangeboden, in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, de moraal, de goede zeden of de openbare orde, of die op enige andere wijze schade kunnen toebrengen aan de rechten van derden of aan het functioneren van de website zelf.
LINKBELEID EN VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

GOOD PEOPLE ISCE SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waartoe de gebruiker toegang kan krijgen via de links op zijn website en verklaart dat zij in geen geval de inhoud van andere sites op het net zal onderzoeken of controleren. Evenmin garandeert zij de technische beschikbaarheid, juistheid, waarheid, geldigheid of wettigheid van sites die geen eigendom zijn van haar en waartoe toegang kan worden verkregen via de links.

GOOD PEOPLE ISCE SL verklaart alle nodige maatregelen te hebben genomen om eventuele schade aan gebruikers van haar website te voorkomen, die zou kunnen voortvloeien uit het surfen op haar website. Als gevolg daarvan is GOOD PEOPLE ISCE SL in geen geval verantwoordelijk voor eventuele schade die de gebruiker zou kunnen lijden door het surfen op internet.

WIJZIGINGEN

GOOD PEOPLE ISCE SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van haar website, zowel wat betreft de inhoud van de website als de voorwaarden voor het gebruik ervan. Dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht via haar website op elke juridisch toelaatbare manier en zijn verplicht gedurende de periode waarin ze op de website zijn gepubliceerd en totdat ze op geldige wijze worden gewijzigd door latere versies.

Advies en aanpassing aan de LSSI-CE · Documentatie

GEGEVENSBESCHERMING

Overeenkomstig de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999 inzake de Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD) informeert GOOD PEOPLE ISCE SL de gebruikers van haar website dat de persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden verzameld via de formulieren op haar pagina's, zullen worden ingevoerd in een geautomatiseerd bestand onder de verantwoordelijkheid van GOOD PEOPLE ISCE SL, met als doel het vergemakkelijken, versnellen en nakomen van de verplichtingen die tussen beide partijen zijn overeengekomen.

GOOD PEOPLE ISCE SL informeert ook over de mogelijkheid om de rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen via een schriftelijke aanvraag gericht aan: GIPUZKOA 55 B 20800, ZARAUTZ (GUIPÚZCOA).

Zolang de gebruiker niet anders communiceert met GOOD PEOPLE ISCE SL, begrijpt deze dat zijn/haar gegevens niet zijn gewijzigd, dat de gebruiker zich ertoe verbindt elke wijziging aan GOOD PEOPLE ISCE SL te melden en dat GOOD PEOPLE ISCE SL toestemming heeft om ze te gebruiken om de relatie tussen beide partijen te versterken.

INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT

GOOD PEOPLE ISCE SL is als eigenaar of rechtverkrijgende houder van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website en de elementen die erin zijn opgenomen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo's, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), die eigendom zijn van GOOD PEOPLE ISCE SL. Deze zijn daarom beschermd als intellectueel eigendom door de Spaanse wetgeving, waarbij zowel de Spaanse en Europese wetgeving op dit gebied als de internationale verdragen met betrekking tot de materie die door Spanje zijn ondertekend, van toepassing zijn.

Alle rechten voorbehouden. Overeenkomstig de wet op intellectueel eigendom is elke reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de beschikbaarstelling van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website voor commerciële doeleinden, op welke technische drager dan ook, zonder de toestemming van GOOD PEOPLE ISCE SL uitdrukkelijk verboden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van GOOD PEOPLE ISCE SL te respecteren. De gebruiker kan de elementen van de portal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van zijn computer of op elk ander fysiek medium, maar alleen en uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik.

De gebruiker moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren van elk beschermingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina's van GOOD PEOPLE ISCE SL.

JURIDISCHE ACTIES, TOEPASSELIJKE WETGEVING EN RECHTSPRAAK

GOOD PEOPLE ISCE SL behoudt zich ook het recht voor om burgerlijke en strafrechtelijke acties te ondernemen die zij passend acht voor het onjuiste gebruik van haar website en inhoud, of voor het niet naleven van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de geldende wetgeving op het Spaanse grondgebied. In geval van geschillen kunnen de partijen hun geschillen voorleggen aan arbitrage of naar de gewone rechter gaan, waarbij ze zich houden aan de regels over rechtsgebied en bevoegdheid. GOOD PEOPLE ISCE SL heeft haar statutaire zetel in GUIPÚZCOA, Spanje.

PRIVACY POLICY FOR SOCIAL MEDIA

In overeenstemming met de Wet Organieke 15/1999, van 13 december, betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD) en de Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSI-CE), informeert GOOD PEOPLE ISCE SL gebruikers dat zij een profiel heeft aangemaakt op de sociale media Facebook en Instagram, met als voornaamste doel haar producten en diensten te adverteren.

Gegevens van GOOD PEOPLE ISCE SL:

B75019661

GIPUZKOA 55 B 20800, ZARAUTZ (GUIPÚZCOA)

info@goodpeoplesurf.com

www.goodpeoplesurf.com

De gebruiker heeft ook een profiel op dezelfde sociale media en heeft besloten om lid te worden van de pagina die is gemaakt door GOOD PEOPLE ISCE SL, wat betekent dat hij interesse heeft in de informatie die op de pagina wordt geadverteerd. Door lid te worden van onze pagina, geeft de gebruiker toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die op zijn profiel zijn gepubliceerd.

De gebruiker heeft te allen tijde toegang tot het privacybeleid van de sociale media zelf, en kan zijn profiel configureren om zijn privacy te waarborgen.

GOOD PEOPLE ISCE SL heeft toegang tot en verwerkt de openbare informatie van de gebruiker, met name zijn contactnaam. Deze gegevens worden alleen gebruikt binnen de sociale media en worden niet toegevoegd aan enig bestand.

Met betrekking tot de rechten van toegang, rectificatie, annulering en oppositie waarover u beschikt en die kunnen worden uitgeoefend tegen GOOD PEOPLE ISCE SL, in overeenstemming met de LOPD, moet u rekening houden met de volgende nuances:

  • Toegang: wordt bepaald door de functionaliteit van de sociale media en de toegangsmogelijkheden tot de informatie van de gebruikersprofielen.
  • Rectificatie: kan alleen worden uitgevoerd met betrekking tot informatie die onder controle staat van GOOD PEOPLE ISCE SL, bijvoorbeeld door gepubliceerde opmerkingen op de pagina zelf te verwijderen. Normaal gesproken moet dit recht worden uitgeoefend bij de sociale media.
  • Annulering en/of oppositie: kan alleen worden uitgevoerd met betrekking tot informatie die onder controle staat van GOOD PEOPLE ISCE SL, bijvoorbeeld door het lidmaatschap van het profiel op te zeggen.

GOOD PEOPLE ISCE SL zal de volgende handelingen uitvoeren:

  • Toegang tot de openbare informatie van het profiel.
  • Publicatie op het profiel van de gebruiker van alle informatie die reeds is gepubliceerd op de pagina van GOOD PEOPLE ISCE SL.
  • Persoonlijke en individuele berichten sturen via de kanalen van de sociale media.
  • Updates van de status van de pagina die worden gepubliceerd op het profiel van de gebruiker.

Om te bepalen met wie hij zijn verbindingen deelt en om deze te beperken, moet de gebruiker toegang krijgen tot zijn privacy-instellingen.

Publicaties

Eenmaal toegetreden tot de pagina van GOOD PEOPLE ISCE SL, kan de gebruiker op deze pagina opmerkingen, links, afbeeldingen of foto's of enig ander type multimedia-inhoud plaatsen die wordt ondersteund door het sociale netwerk. De gebruiker moet in alle gevallen de eigenaar zijn van deze inhoud, de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten bezitten of toestemming hebben van de betrokken derden. Het is uitdrukkelijk verboden om enige publicatie op de pagina te plaatsen, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, video's, enzovoort, die in strijd zijn of vatbaar zijn voor schending van moraliteit, ethiek, goede smaak of fatsoen, en / of die inbreuk maken op, schenden of breken intellectuele eigendomsrechten of industriële eigendomsrechten, het recht op afbeelding of wetgeving. In deze gevallen behoudt GOOD PEOPLE ISCE SL zich het recht voor om de inhoud onmiddellijk te verwijderen en permanent blokkering van de gebruiker te vragen.

GOOD PEOPLE ISCE SL is niet verantwoordelijk voor de inhoud die een gebruiker vrij heeft gepubliceerd. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat zijn publicaties bekend zullen zijn bij andere gebruikers, dus hij is zelf verantwoordelijk voor zijn privacy.

Afbeeldingen die op de pagina kunnen worden gepubliceerd, worden niet opgeslagen in enig bestand door GOOD PEOPLE ISCE SL, maar blijven wel op het sociale netwerk.

Wedstrijden en promoties

GOOD PEOPLE ISCE SL behoudt zich het recht voor om wedstrijden en promoties te organiseren waarbij gebruikers die zijn aangesloten bij hun pagina kunnen deelnemen. De voorwaarden voor elk van hen, wanneer de Red Social wordt gebruikt voor dit doel, worden erin gepubliceerd. Hierbij wordt altijd voldaan aan de LSSI-CE en elke andere van toepassing zijnde wetgeving.

De Red Social sponsort, keurt of beheert op geen enkele manier een van onze promoties en is er op geen enkele manier aan verbonden.

Advertenties

GOOD PEOPLE ISCE SL zal de Red Social gebruiken om haar producten en diensten te adverteren. Als het besluit om contactgegevens te gebruiken voor directe commerciële prospectieacties, zal dit altijd gebeuren in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de LOPD en de LSSI-CE. Het aanbevelen van de pagina van GOOD PEOPLE ISCE SL aan andere gebruikers, zodat zij ook van de promoties op de hoogte kunnen blijven, wordt niet beschouwd als reclame.

Hieronder vindt u de link naar het privacybeleid van de Red Social:

Facebook
Instagram

INFORMATIECLAUSULE LOPD EN LSSI-CE

Overeenkomstig de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, informeren wij u dat uw gegevens worden opgenomen in een bestand onder de verantwoordelijkheid van GOOD PEOPLE ISCE SL met als doel te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de relatie die we met u hebben.

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door een brief te sturen naar ons adres: GIPUZKOA 55 B 20800, ZARAUTZ (GUIPÚZCOA).

Zolang u ons niet anders informeert, gaan wij ervan uit dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u zich verplicht ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen en dat wij uw toestemming hebben voor de verwerking van uw gegevens.

Evenzo en overeenkomstig het bepaalde in Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, artikel 21, vragen wij ook uw uitdrukkelijke toestemming om u reclame te sturen voor onze producten of promoties waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, per e-mail of enig ander equivalent elektronisch communicatiemiddel.

We informeren u dat u te allen tijde uw toestemming voor het ontvangen van commerciële communicatie kunt intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: info@goodpeoplesurf.com.

Het privacybeleid

Het privacybeleid

Het privacybeleid

Volg ons op Instagram